Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

राहदानी प्राप्त भएको

2076-03-19

2076-03-19


मिति २०७६ जेष्ठ १ गते देखि जेष्ठ ३० गते सम्म राहदानी प्राप्त गर्न फाराम पेश गर्नुहुने सेवाग्राही महानुभावहरुको राहदानी, राहदानी विभागबाट यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा सक्कल भौचर लिई कार्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस