Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-07-03 मिति २०७७/०६/१४ गते सम्म यस ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगंज, झापामा राहदानी फाराम पेश गर्नु हुने व्यक्तिहरूले यस कार्यालयको फोन नंं. ०२३-४१२०८७ मा सम्पर्क राख्नु भई आफ्नो राहदानी प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध छ ।।।।
7 महिना अगाडी
2077-06-07 मिति २०७६/१२/२ गते देखि मिति २०७७/४/१६ गते सम्म यस ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगंज, झापामा राहदानी फाराम पेश गर्नु हुने व्यक्तिहरूले यस कार्यालयको फोन नंं. ०२३-४१२०८७ मा सम्पर्क राख्नु भई आफ्नो राहदानी प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध छ ।।।।
8 महिना अगाडी
2077-04-06 मिति २०७६/११/२९ सम्मकाे राहदानी प्राप्त भइ सकेकाे हुदा सम्बन्धीत व्यक्तीहरुले कार्यालयमा सम्पर्क राख्नहुन अनुराेध छ ।
10 महिना अगाडी
2076-08-04 मिति २०७६/६/२९ सम्मकाे राहदानी प्राप्त भएकाे ।
2076-08-04
2076-04-27 असार मसान्त सम्मको राहदानी प्राप्त भएको ।
2076-04-27