Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

असार मसान्त सम्मको राहदानी प्राप्त भएको ।

2076-04-27

2076-04-27


मिति २०७६ असार १ गते देखि असार ३० गते सम्म राहदानी प्राप्त गर्न फाराम पेश गर्नुहुने सेवाग्राही महानुभावहरुको राहदानी, राहदानी विभागबाट यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा सक्कल भौचर लिई कार्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस