Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगञ्ज, झापा

मिति २०७६/१२/२ गते देखि मिति २०७७/४/१६ गते सम्म यस ईलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगंज, झापामा राहदानी फाराम पेश गर्नु हुने व्यक्तिहरूले यस कार्यालयको फोन नंं. ०२३-४१२०८७ मा सम्पर्क राख्नु भई आफ्नो राहदानी प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध छ ।।।।

8 महिना अगाडी

2077-06-07


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस